Mẫu hợp đồng giúp việc gia đình mới cập nhật 2022

Việc thuê người giúp việc nhà hiện đang khá phổ biến vì có gia đình không có nhiều thời gian để dọn dẹp, chăm lo nhà cửa, con cái. Để trong quá trình làm việc cả hai bên đều hòa hợp thì việc ký hợp đồng là điều rất cần thiết. Dưới đây chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn mẫu hợp đồng giúp việc gia đình nhé.

Giúp việc gia đình là gì?

Giúp việc gia đình là một công việc mà ở đó người thực hiện sẽ gọi là người giúp việc hoặc là osin, còn có trường hợp được gọi là quản gia. Những người này đã được chủ nhà thuê đến để làm các công việc cụ thể như: lau dọn nhà cửa, nấu ăn, làm vườn, trông trẻ, chăm sóc người già, trông coi nhà cửa, chăm sóc thú cưng, các công việc khác theo yêu cầu của chủ nhà.

Một số công việc chính của người giúp việc gia đình
Một số công việc chính của người giúp việc gia đình

Tùy vào nhu cầu của chủ nhà, khối lượng công việc sẽ được thỏa thuận giữa 2 bên và có thể là làm theo giờ/ ngày/ tuần/ tháng với mức lương tương ứng. Khi đó 2 bên sẽ thực hiện kí kết hợp đồng để thương lượng, thống nhất các vấn đề chung. Hợp đồng là ràng buộc với ý nghĩa pháp lý bảo về quyền, nghĩa vụ của 2 bên.

Mẫu hợp đồng giúp việc gia đình

Hiện nay có nhiều mẫu hợp đồng giúp việc gia đình được soạn thảo để phục vụ khác hàng. Mẫu hợp đồng mới nhất được sử dụng năm 2022 cập nhật chi tiết ở dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Căn cứ vào Bộ luật Lao động năm 2019;

Căn cứ Nghị định số …../…./NĐ-CP ngày … tháng … năm …. của Chính phủ ….(ghi theo tên Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Lao động).

 1. BÊN A: NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện cho hộ gia đình gồm (ghi họ tên từng người trong hộ):

…………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………..

Số thẻ Căn cước công dân/CMND/hộ chiếu: …………. cấp ngày …………………. tại ……………….

 1. BÊN B: NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………..

Số thẻ Căn cước công dân/CMND/hộ chiếu: …………… cấp ngày ………….. tại …………………….

Thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: ………………………………………………………………

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………

Mối quan hệ với người lao động: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng lao động với những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thời hạn hợp đồng

– Hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn hoặc có thời hạn ……….tháng.

Ngày bắt đầu làm việc: Từ ngày… tháng … năm…

– Thời gian thử việc (nếu có): từ ngày… tháng… năm…. đến ngày…. tháng … năm…

Điều 2. Công việc và địa điểm làm việc

– Địa điểm làm việc (ghi rõ địa chỉ nơi người lao động thực hiện công việc giúp việc gia đình): …………………………………………………………………

– Công việc phải làm (ghi rõ các công việc người lao động phải thực hiện hằng ngày ví dụ như: vệ sinh nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc trẻ em….):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp, bổ sung khác

– Mức lương: …………………………………… đồng/tháng (hoặc tuần hoặc ngày hoặc giờ), trong đó chi phí ăn, ở của người lao động (nếu có): …………………….đồng.

– Các khoản phụ cấp, bổ sung (nếu có): …………………………………………………………………….

– Hình thức trả lương (tiền mặt/chuyển khoản): …………………………………………………………….

– Kỳ hạn trả lương: tiền lương được trả vào ngày/giờ …………….. hằng tháng/tuần/ngày.

– Khoản tiền bằng mức đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động trả cho người lao động cùng kỳ trả lương: …………… đồng.

– Chế độ nâng lương (ghi rõ thời gian, điều kiện và các trường hợp được nâng lương nếu có): …………………………………………………………………………………………………………….

– Thưởng (ghi rõ điều kiện và các trường hợp được thưởng, mức thưởng nếu có): ……………………………………………………………………………………………………………..

– Tiền tàu xe về nơi cư trú của người lao động (ghi rõ các trường hợp được hỗ trợ tiền tàu xe về nơi cư trú, mức hỗ trợ): …………………………………………..

– Hỗ trợ học nghề, học văn hóa (nếu có)……………………………………………………………………

Điều 4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

– Thời giờ làm việc: ……………………………………………………………………………………………….

– Thời giờ người lao động được nghỉ liên tục trong ngày: ……………………………………………….

– Ngày nghỉ hằng tuần: …………………………………………………………………………………………..

– Ngày nghỉ hằng năm: …………………………………………………………………………………………..

– Ngày nghỉ lễ, tết: …………………………………………………………………………………………………

Điều 5. Điều kiện làm việc

– Trang bị bảo hộ lao động (nếu có): …………………………………………………………………………

– Chỗ ăn, ở của người lao động (đối với người lao động sống tại gia đình người sử dụng lao động ……………………………………………………………………………………………………………………………

– Các điều kiện khác: ……………………………………………………………………………………………..

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

 1. Quyền của người lao động:

– Về thanh toán tiền lương, các khoản phụ cấp, bổ sung khác; thưởng; tiền tàu xe về nơi cư trú theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động: ……………………………………………………….

– Về nghỉ ngơi; hỗ trợ học nghề, học văn hóa theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động: ……………………………………………………………………………………..

– Về bố trí chỗ ăn, ở; trang bị bảo hộ lao động; bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động: ……………………………

 1. Nghĩa vụ của người lao động:

– Về hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động: …………………………………………………….

– Về thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, máy móc, đồ dùng và phòng chống cháy nổ, bảo đảm các yêu cầu vệ sinh môi trường của hộ gia đình, khu dân cư nơi cư trú: ………………………………………………..

– Về bồi thường cho người sử dụng lao động nếu làm mất, hư hỏng tài sản trong gia đình người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa hai bên: …………………………………………………………..

– Về cung cấp tài liệu hợp pháp cho người sử dụng lao động để đăng ký tạm trú (đối với người lao động sống cùng người sử dụng lao động nếu thuộc đối tượng phải đăng ký tạm trú): ……………………………………………

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

 1. Quyền của người sử dụng lao động:

– Về quản lý, điều hành người lao động thực hiện các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động: ……………………………………………………………

– Về bồi thường thiệt hại nếu người lao động làm mất, hư hỏng tài sản trong gia đình người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa hai bên: …………………………………………………………………

 1. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động:

– Về thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn tiền lương và các chế độ, quyền lợi khác của người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng: …………………………………………………………………………………………………………………

– Về bố trí chỗ ăn, ở cho người lao động (đối với người lao động sống cùng người sử dụng lao động): …………………………………………………..

– Về đăng ký tạm trú cho người lao động (đối với người lao động sống cùng người sử dụng lao động thuộc đối tượng phải đăng ký tạm trú): …………………………………………………………………………………………………..

– Về tạo điều kiện cho người lao động học nghề, học văn hóa: ……………………………………….

Điều 8. Kỷ luật lao động

– Các trường hợp người sử dụng lao động được áp dụng hình thức khiển trách:

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Các trường hợp người sử dụng lao động được áp dụng hình thức sa thải:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 9. Bồi thường thiệt hại (nếu có)

– Các trường hợp người lao động phải bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động: …………………………………………………………………………………………………………………………

– Các trường hợp người sử dụng lao động phải bồi thường thiệt hại cho người lao động: …………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 10. Thỏa thuận khác (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 11. Điều khoản thi hành

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực từ ngày ……… tháng ……….. năm ……….

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(BÊN B)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(BÊN A)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (đối với người lao động dưới 18 tuổi)

– Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại (nếu có): ……………………………………………………………………………………………..

– Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu: ………… cấp ngày …………. tại …………………..

– Ký tên:

NGƯỜI LÀM CHỨNG (nếu có):

– Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu: …………. cấp ngày …………… tại …………………

– Địa chỉ nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại (nếu có): …………………………………………………………………………………………

– Ký tên:

Những lưu ý khi làm hợp đồng giúp việc gia đình

Trước khi thực hiện ký kết hợp đồng giúp việc nhà thì các bên cần thống nhất mọi vấn đề và tìm hiểu mẫu hợp đồng. Ngoài ra bạn cần chú ý đến điều dưới đây:

 • Bắt buộc phải ký kết hợp đồng giúp việc nhà bằng dạng văn bản chứ không phải bàn bạc suông.
 • Thời hạn của hợp đồng phải do cả hai bên thỏa thuận và đều đồng ý.
 • Chủ nhà phải trả cho người giúp việc một khoản tiền liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật để người giúp việc thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ của mình.
Những lưu ý khi thực hiện kí kết hợp đồng
Những lưu ý khi thực hiện kí kết hợp đồng
 • Cả hai bên đều có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng giúp việc nhà nếu có sự cố hoặc không thể tiếp tục được nhưng bắt buộc phải báo trước ít nhất 15 ngày.
 • Nếu sử dụng dịch vụ môi giới người giúp việc nhà từ các công ty, trung tâm thì bạn cũng cần có một bản hợp đồng với trung tâm để đảm bảo quyền lợi cho cả ba bên.
 • Người giúp việc nếu có kinh nghiệm thì sẽ tốt hơn và có công việc ổn định hơn.

Mẫu hợp đồng giúp việc gia đình đã được chúng tôi cung cấp ở bên trên, bạn có thể tham khảo và sử dụng mẫu hợp đồng đó đều phù hợp. Nếu còn điều gì thắc mắc thì bạn có thể tìm hiểu và tra cứu thêm trên các trang thông tin khác nữa.